обратно

Новини

image
2023-08-01

Лятна Festa - Спечели Круиз за Двама

Лятото е в разгара си, а на нас още ни се празнува! 
Затова решихме, че искаме да споделим тази еуфория от втория ни рожден ден отново с вас - нашите приятели.
Вашите усмивки и истории от Burrata са нещото, което ни кара да продължаваме ден след ден в очакване да Ви видим отново.
Burrata черпи! Включи се тук - amico! 

Имаме честта да поднасяме автентична италианска кухня вече 2 години. Burrata е мястото, където се преплитат добрия вкус и неподправения италиански стил. През тези 2 години спечелихме различни награди, като "Най-добро пица място" и признанието за иновативен бранд. Най-важното признание, обаче, остават вашите усмивки и времето, което отделяте, за да бъдете наши гости.

Именно поради тази причина, Burrata ще почерпи своите приятели - именно вас!

Включете се в играта ни в Instagram тук.

 

_____________________________________________________________________

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Круиз за двама

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра „Круиз за двама” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИ” ЕAД, ЕИК: 103924544, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002, бул. „Цар Освободител №25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт”, като същата не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1 от Закона за хазарта - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането и́ не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://burrata.bg

3.2. Служители на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта се провежда за период от три седмици, считано от 31.07 – 21.08.2023г.

 

  1. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

5.1.1. 2 (два) бр. ваучери за круиз, всеки от който  за двама. Дестинация: по избор, с максимална единична стойност: 1700 евро с ДДС за период на провеждане 31.08.2023 – 30.11.2023, предоставени от  туроператор „Джи Ес Холидейз“ ООД.

5.1.2. 5 (пет) ваучера х 200,00 (двеста) лева за италиански моден бранд Takeshy Kurasawа.

5.2. Всеки участник, изпълнил условията в раздел VI „Механизъм на играта“, може да спечели само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

 

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите по т.5.1, е необходимо в периода на кампанията, участникът:

  1. да последва Instagram профила – https://www.instagram.com/burrataitaliana/
  2. да тагне приятел, с който пътешествието ще бъде споделено, и
  3. разкаже накратко как би изглеждал перфектният ден на палубата;
  4. да сподели поста на Story.

6.2. Всяка една от стъпките по т.6.1. е задължително условие за участие в Играта.

6.3. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на лотариен принцип на 21 август 2023г.

6.4. За да получат своите награди, печелившите трябва да предоставят актуален адрес и телефн за връзка.

6.4.1. По избор на печелившия, ваучер по т.5.1.2. може да бъде връчен на фивически носител или в дигитална форма. Същият може да бъде използван за покупка във физическият магазин на бранда или онлайн.

6.5. В случай, че печеливш участник не може да бъде открит на предоставения от него телефон за контакт в рамките на 24 часа след тегленето, Организаторът провежда второ теглене на лотариен принцип.

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Партньори на Организатора, подкрепящи кампанията, нямат достъп до и не получава лични данни на участници в Играта по повод осъществяване на същата. Личните данни, които участникът предоставя във връзка с Играта, се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на  https://burrata.bg/.

7.1.1. След излъчване печелившите участници по т. 5.1.1., комуникацията се поема от туроператора „Джи Ес Холидейз“ ООД, във връзка с което данните на печелившите се предават съгласно установените правила и политики на Организатора за защита на личните данни.

7.2. След усвояване на ваучера по т.5.1.1., участниците се задължават да споделят снимка от круиза  и тагнат @burrataitaliana.

 

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ИГРАТА

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

8.2. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Играта.

 

  1. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

9.2. Организаторът не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

 

  1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИЦИТЕ.

10.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

10.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: burrata.bg.

 

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg