обратно

Новини

image
2023-09-06

BURATTA ITALIANA & NU BOYANA STUDIOS - RUNWAY REELS

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „BURATTA ITALIANA & NU BOYANA STUDIOS - RUNWAY REELS”

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „BURATTA ITALIANA & NU BOYANA STUDIOS - RUNWAY REELS ” /наричана за краткост „Играта”/, организирана от „ПРЕШЪС ХОУМ“ ЕООД, ЕИК: 203280093 , със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. „Цар Освободител“ № 25  /наричано за краткост „Организатора”/.

 

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

 

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

 

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

 

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

 

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.

 

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

 

4.1. Играта започва на 06.09.2023г. и продължава до изчерпване на количествата награди, но не по-късно от 08.09.2023г.

 

  1. НАГРАДИ

 

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

 

5.1.1. 350 билета за събитието на Nu Boyana Studios - Runway Reels, което ще се проведе на 09.09.2023 г. в гр. София (събитието представлява финал на реалити шоу за модели и ще се състои в киноцентър - БОЯНА. Програмата включва модно ревю и концерт с гост изпълнители, които ще пеят и танцуват. Артистите, които ще излязат на живо на 9-ти септември, са GIMS, MICHELE MORRONE и NETTA BARZILAI.)

 

5.2. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI, може да бъде спечелена само една от наградите.

 

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

 

5.4. Наградите се раздават до изчерпване на количествата.

 

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 

6.1. Всеки клиент извършил покупка на храни и напитки на обща стойност повече от 50 лева с включен ДДС, с една поръчка на място в ресторант „Buratta Italiana” – МОЛ Парадайс, гр.София, бул.“Черни връх“ №100, може да спечели една от наградите посочени в т.5.1.1.

 

  1. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 

7.1. На лотариен принцип при извършване на покупката ще бъдат определени печелившите измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Определянето на печелившите се осъществява на случаен принцип от Организатора.

 

7.2. Наградата се предоставя на място в съответния ресторант.

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

8.1. Организаторът НЕ събира лични данни на участниците в играта.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

  1. ДРУГИ

 

10.1. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.

 

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Играта.

 

Всяка една от стъпките по раздел VІ е задължително условие за участие в Играта.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата на Организатора - https://burrata.bg

 

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg